โรงเรียนบ้านห้วยปราบ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
214
จำนวน(คน) 20 7 8 4 3 172
ร้อยละ 9.35 % 3.27 % 3.74 % 1.87 % 1.40 % 80.37 %
ระดับประถมศึกษา
974
จำนวน(คน) 85 80 116 34 11 648
ร้อยละ 8.73 % 8.21 % 11.91 % 3.49 % 1.13 % 66.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1188 คน
จำนวน(คน) 105 87 124 38 14 820
ร้อยละ 8.84 % 7.32 % 10.44 % 3.20 % 1.18 % 69.02 %

1188 : 105 , 87 , 124 , 38 , 14 , 820...8.84 , 7.32 , 10.44 , 3.20 , 1.18 , 69.02 = 368 : 30.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 368 คน คิดเป็นร้อยละ 30.98%

Powered By www.thaieducation.net