โรงเรียนบ้านมาบยางพร (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
325
จำนวน(คน) 1 0 20 6 0 298
ร้อยละ 0.31 % 0.00 % 6.15 % 1.85 % 0.00 % 91.69 %
ระดับประถมศึกษา
1155
จำนวน(คน) 6 0 105 4 0 1040
ร้อยละ 0.52 % 0.00 % 9.09 % 0.35 % 0.00 % 90.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1480 คน
จำนวน(คน) 7 0 125 10 0 1338
ร้อยละ 0.47 % 0.00 % 8.45 % 0.68 % 0.00 % 90.41 %

1480 : 7 , 0 , 125 , 10 , 0 , 1338...0.47 , 0.00 , 8.45 , 0.68 , 0.00 , 90.41 = 142 : 9.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1480 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59%

Powered By www.thaieducation.net