โรงเรียนบ้านมาบเตย (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 9 6 4 2 3 74
ร้อยละ 9.18 % 6.12 % 4.08 % 2.04 % 3.06 % 75.51 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 37 9 11 5 6 107
ร้อยละ 21.14 % 5.14 % 6.29 % 2.86 % 3.43 % 61.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 46 15 15 7 9 181
ร้อยละ 16.85 % 5.49 % 5.49 % 2.56 % 3.30 % 66.30 %

273 : 46 , 15 , 15 , 7 , 9 , 181...16.85 , 5.49 , 5.49 , 2.56 , 3.30 , 66.30 = 92 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70%

Powered By www.thaieducation.net