โรงเรียนบ้านปลวกแดง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
214
จำนวน(คน) 4 7 10 3 5 185
ร้อยละ 1.87 % 3.27 % 4.67 % 1.40 % 2.34 % 86.45 %
ระดับประถมศึกษา
1087
จำนวน(คน) 20 65 57 35 15 895
ร้อยละ 1.84 % 5.98 % 5.24 % 3.22 % 1.38 % 82.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1301 คน
จำนวน(คน) 24 72 67 38 20 1080
ร้อยละ 1.84 % 5.53 % 5.15 % 2.92 % 1.54 % 83.01 %

1301 : 24 , 72 , 67 , 38 , 20 , 1080...1.84 , 5.53 , 5.15 , 2.92 , 1.54 , 83.01 = 221 : 16.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1301 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 221 คน คิดเป็นร้อยละ 16.99%

Powered By www.thaieducation.net