โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 6 4 2 2 2 61
ร้อยละ 7.79 % 5.19 % 2.60 % 2.60 % 2.60 % 79.22 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 9 8 17 4 2 165
ร้อยละ 4.39 % 3.90 % 8.29 % 1.95 % 0.98 % 80.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 15 12 19 6 4 226
ร้อยละ 5.32 % 4.26 % 6.74 % 2.13 % 1.42 % 80.14 %

282 : 15 , 12 , 19 , 6 , 4 , 226...5.32 , 4.26 , 6.74 , 2.13 , 1.42 , 80.14 = 56 : 19.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86%

Powered By www.thaieducation.net