โรงเรียนบ้านหนองบอน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 2 3 0 4 0 67
ร้อยละ 2.63 % 3.95 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 88.16 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 10 7 15 16 0 156
ร้อยละ 4.90 % 3.43 % 7.35 % 7.84 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 12 10 15 20 0 223
ร้อยละ 4.29 % 3.57 % 5.36 % 7.14 % 0.00 % 79.64 %

280 : 12 , 10 , 15 , 20 , 0 , 223...4.29 , 3.57 , 5.36 , 7.14 , 0.00 , 79.64 = 57 : 20.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.36%

Powered By www.thaieducation.net