โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 7 2 5 0 0 64
ร้อยละ 8.97 % 2.56 % 6.41 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 11 1 22 3 0 204
ร้อยละ 4.56 % 0.41 % 9.13 % 1.24 % 0.00 % 84.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
181
จำนวน(คน) 4 2 19 8 3 145
ร้อยละ 2.21 % 1.10 % 10.50 % 4.42 % 1.66 % 80.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 500 คน
จำนวน(คน) 22 5 46 11 3 413
ร้อยละ 4.40 % 1.00 % 9.20 % 2.20 % 0.60 % 82.60 %

319 : 18 , 3 , 27 , 3 , 0 , 268...5.64 , 0.94 , 8.46 , 0.94 , 0.00 , 84.01 = 51 : 15.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 500 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40%

Powered By www.thaieducation.net