โรงเรียนบ้านคลองกรำ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 5 8 7 1 0 51
ร้อยละ 6.94 % 11.11 % 9.72 % 1.39 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 5 11 27 5 0 185
ร้อยละ 2.15 % 4.72 % 11.59 % 2.15 % 0.00 % 79.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 10 19 34 6 0 236
ร้อยละ 3.28 % 6.23 % 11.15 % 1.97 % 0.00 % 77.38 %

305 : 10 , 19 , 34 , 6 , 0 , 236...3.28 , 6.23 , 11.15 , 1.97 , 0.00 , 77.38 = 69 : 22.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62%

Powered By www.thaieducation.net