โรงเรียนวัดหนองกระบอก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 12 7 1 7 1 27
ร้อยละ 21.82 % 12.73 % 1.82 % 12.73 % 1.82 % 49.09 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 32 25 40 17 13 182
ร้อยละ 10.36 % 8.09 % 12.94 % 5.50 % 4.21 % 58.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 364 คน
จำนวน(คน) 44 32 41 24 14 209
ร้อยละ 12.09 % 8.79 % 11.26 % 6.59 % 3.85 % 57.42 %

364 : 44 , 32 , 41 , 24 , 14 , 209...12.09 , 8.79 , 11.26 , 6.59 , 3.85 , 57.42 = 155 : 42.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58%

Powered By www.thaieducation.net