โรงเรียนวัดละหารไร่ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 32
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 105
ร้อยละ 2.65 % 0.00 % 4.42 % 0.00 % 0.00 % 92.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 5 3 5 0 0 137
ร้อยละ 3.33 % 2.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 91.33 %

150 : 5 , 3 , 5 , 0 , 0 , 137...3.33 , 2.00 , 3.33 , 0.00 , 0.00 , 91.33 = 13 : 8.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67%

Powered By www.thaieducation.net