โรงเรียนบ้านท่าเสา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 24
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 4 2 7 0 0 80
ร้อยละ 4.30 % 2.15 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 86.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 6 4 9 2 0 104
ร้อยละ 4.80 % 3.20 % 7.20 % 1.60 % 0.00 % 83.20 %

125 : 6 , 4 , 9 , 2 , 0 , 104...4.80 , 3.20 , 7.20 , 1.60 , 0.00 , 83.20 = 21 : 16.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80%

Powered By www.thaieducation.net