โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 5 6 2 1 27
ร้อยละ 10.87 % 10.87 % 13.04 % 4.35 % 2.17 % 58.70 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 16 4 44 2 11 59
ร้อยละ 11.76 % 2.94 % 32.35 % 1.47 % 8.09 % 43.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 8 3 15 2 4 17
ร้อยละ 16.33 % 6.12 % 30.61 % 4.08 % 8.16 % 34.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 29 12 65 6 16 103
ร้อยละ 12.55 % 5.19 % 28.14 % 2.60 % 6.93 % 44.59 %

182 : 21 , 9 , 50 , 4 , 12 , 86...11.54 , 4.95 , 27.47 , 2.20 , 6.59 , 47.25 = 96 : 52.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 55.41%

Powered By www.thaieducation.net