โรงเรียนวัดหนองกรับ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 42
ร้อยละ 6.12 % 6.12 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 8 1 9 1 0 129
ร้อยละ 5.41 % 0.68 % 6.08 % 0.68 % 0.00 % 87.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 6 0 7 0 0 47
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 11.67 % 0.00 % 0.00 % 78.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 17 4 17 1 0 218
ร้อยละ 6.61 % 1.56 % 6.61 % 0.39 % 0.00 % 84.82 %

197 : 11 , 4 , 10 , 1 , 0 , 171...5.58 , 2.03 , 5.08 , 0.51 , 0.00 , 86.80 = 26 : 13.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.18%

Powered By www.thaieducation.net