โรงเรียนวัดปทุมาวาส (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 3 8 4 11 12 32
ร้อยละ 4.29 % 11.43 % 5.71 % 15.71 % 17.14 % 45.71 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 26 25 25 51 50 16
ร้อยละ 13.47 % 12.95 % 12.95 % 26.42 % 25.91 % 8.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 5 3 5 8 8 64
ร้อยละ 5.38 % 3.23 % 5.38 % 8.60 % 8.60 % 68.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 356 คน
จำนวน(คน) 34 36 34 70 70 112
ร้อยละ 9.55 % 10.11 % 9.55 % 19.66 % 19.66 % 31.46 %

263 : 29 , 33 , 29 , 62 , 62 , 48...11.03 , 12.55 , 11.03 , 23.57 , 23.57 , 18.25 = 215 : 81.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 356 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 244 คน คิดเป็นร้อยละ 68.54%

Powered By www.thaieducation.net