โรงเรียนวัดเกาะ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 7 0 0 0 21
ร้อยละ 15.15 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 12 6 25 0 0 114
ร้อยละ 7.64 % 3.82 % 15.92 % 0.00 % 0.00 % 72.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 17 13 25 0 0 135
ร้อยละ 8.95 % 6.84 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %

190 : 17 , 13 , 25 , 0 , 0 , 135...8.95 , 6.84 , 13.16 , 0.00 , 0.00 , 71.05 = 55 : 28.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.95%

Powered By www.thaieducation.net