โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 15 7 4 5 7 44
ร้อยละ 18.29 % 8.54 % 4.88 % 6.10 % 8.54 % 53.66 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 39 18 58 10 18 145
ร้อยละ 13.54 % 6.25 % 20.14 % 3.47 % 6.25 % 50.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 370 คน
จำนวน(คน) 54 25 62 15 25 189
ร้อยละ 14.59 % 6.76 % 16.76 % 4.05 % 6.76 % 51.08 %

370 : 54 , 25 , 62 , 15 , 25 , 189...14.59 , 6.76 , 16.76 , 4.05 , 6.76 , 51.08 = 181 : 48.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 181 คน คิดเป็นร้อยละ 48.92%

Powered By www.thaieducation.net