โรงเรียนวัดบ้านค่าย (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 10 1 1 1 0 12
ร้อยละ 40.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
144
จำนวน(คน) 15 30 31 3 1 64
ร้อยละ 10.42 % 20.83 % 21.53 % 2.08 % 0.69 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 25 31 32 4 1 76
ร้อยละ 14.79 % 18.34 % 18.93 % 2.37 % 0.59 % 44.97 %

169 : 25 , 31 , 32 , 4 , 1 , 76...14.79 , 18.34 , 18.93 , 2.37 , 0.59 , 44.97 = 93 : 55.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 55.03%

Powered By www.thaieducation.net