โรงเรียนบ้านชากมะหาด (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 30
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 6 1 10 0 1 39
ร้อยละ 10.53 % 1.75 % 17.54 % 0.00 % 1.75 % 68.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 9 3 11 0 1 69
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 11.83 % 0.00 % 1.08 % 74.19 %

93 : 9 , 3 , 11 , 0 , 1 , 69...9.68 , 3.23 , 11.83 , 0.00 , 1.08 , 74.19 = 24 : 25.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81%

Powered By www.thaieducation.net