โรงเรียนวัดหนองพะวา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 48
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
342
จำนวน(คน) 7 6 34 0 0 295
ร้อยละ 2.05 % 1.75 % 9.94 % 0.00 % 0.00 % 86.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
167
จำนวน(คน) 18 5 34 0 0 110
ร้อยละ 10.78 % 2.99 % 20.36 % 0.00 % 0.00 % 65.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 560 คน
จำนวน(คน) 27 12 68 0 0 453
ร้อยละ 4.82 % 2.14 % 12.14 % 0.00 % 0.00 % 80.89 %

393 : 9 , 7 , 34 , 0 , 0 , 343...2.29 , 1.78 , 8.65 , 0.00 , 0.00 , 87.28 = 50 : 12.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 560 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 19.11%

Powered By www.thaieducation.net