โรงเรียนวัดหนองพะวา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 46
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
340
จำนวน(คน) 16 4 40 0 0 280
ร้อยละ 4.71 % 1.18 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
166
จำนวน(คน) 18 2 35 0 0 111
ร้อยละ 10.84 % 1.20 % 21.08 % 0.00 % 0.00 % 66.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 556 คน
จำนวน(คน) 36 6 75 2 0 437
ร้อยละ 6.47 % 1.08 % 13.49 % 0.36 % 0.00 % 78.60 %

390 : 18 , 4 , 40 , 2 , 0 , 326...4.62 , 1.03 , 10.26 , 0.51 , 0.00 , 83.59 = 64 : 16.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 556 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40%

Powered By www.thaieducation.net