โรงเรียนวัดตาขัน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 15 3 7 3 5 34
ร้อยละ 22.39 % 4.48 % 10.45 % 4.48 % 7.46 % 50.75 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 19 11 18 3 0 86
ร้อยละ 13.87 % 8.03 % 13.14 % 2.19 % 0.00 % 62.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 34 14 25 6 5 120
ร้อยละ 16.67 % 6.86 % 12.25 % 2.94 % 2.45 % 58.82 %

204 : 34 , 14 , 25 , 6 , 5 , 120...16.67 , 6.86 , 12.25 , 2.94 , 2.45 , 58.82 = 84 : 41.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18%

Powered By www.thaieducation.net