โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 36
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 7.32 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
364
จำนวน(คน) 10 30 54 10 5 255
ร้อยละ 2.75 % 8.24 % 14.84 % 2.75 % 1.37 % 70.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 9 20 1 5 1 97
ร้อยละ 6.77 % 15.04 % 0.75 % 3.76 % 0.75 % 72.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 538 คน
จำนวน(คน) 21 50 58 15 6 388
ร้อยละ 3.90 % 9.29 % 10.78 % 2.79 % 1.12 % 72.12 %

405 : 12 , 30 , 57 , 10 , 5 , 291...2.96 , 7.41 , 14.07 , 2.47 , 1.23 , 71.85 = 114 : 28.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 538 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 27.88%

Powered By www.thaieducation.net