โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 36
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
364
จำนวน(คน) 10 30 55 9 3 257
ร้อยละ 2.75 % 8.24 % 15.11 % 2.47 % 0.82 % 70.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 9 20 0 5 1 98
ร้อยละ 6.77 % 15.04 % 0.00 % 3.76 % 0.75 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 538 คน
จำนวน(คน) 20 50 59 14 4 391
ร้อยละ 3.72 % 9.29 % 10.97 % 2.60 % 0.74 % 72.68 %

405 : 11 , 30 , 59 , 9 , 3 , 293...2.72 , 7.41 , 14.57 , 2.22 , 0.74 , 72.35 = 112 : 27.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 538 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 27.32%

Powered By www.thaieducation.net