โรงเรียนวัดหนองตะแบก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 1 16 0 15
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 2.94 % 47.06 % 0.00 % 44.12 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 11 5 11 6 5 46
ร้อยละ 13.10 % 5.95 % 13.10 % 7.14 % 5.95 % 54.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 12 6 12 22 5 61
ร้อยละ 10.17 % 5.08 % 10.17 % 18.64 % 4.24 % 51.69 %

118 : 12 , 6 , 12 , 22 , 5 , 61...10.17 , 5.08 , 10.17 , 18.64 , 4.24 , 51.69 = 57 : 48.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31%

Powered By www.thaieducation.net