โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 9 2 53 4 0 50
ร้อยละ 7.63 % 1.69 % 44.92 % 3.39 % 0.00 % 42.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 1 42 2 0 2
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 89.36 % 4.26 % 0.00 % 4.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 9 3 95 6 0 52
ร้อยละ 5.45 % 1.82 % 57.58 % 3.64 % 0.00 % 31.52 %

118 : 9 , 2 , 53 , 4 , 0 , 50...7.63 , 1.69 , 44.92 , 3.39 , 0.00 , 42.37 = 68 : 57.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 68.48%

Powered By www.thaieducation.net