โรงเรียนวัดห้วงหิน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 9 14 6 6 2 164
ร้อยละ 4.48 % 6.97 % 2.99 % 2.99 % 1.00 % 81.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 3 4 2 1 41
ร้อยละ 3.77 % 5.66 % 7.55 % 3.77 % 1.89 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 11 17 10 8 3 205
ร้อยละ 4.33 % 6.69 % 3.94 % 3.15 % 1.18 % 80.71 %

201 : 9 , 14 , 6 , 6 , 2 , 164...4.48 , 6.97 , 2.99 , 2.99 , 1.00 , 81.59 = 37 : 18.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.29%

Powered By www.thaieducation.net