โรงเรียนวัดชากหมาก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 2 7 8 7 6 64
ร้อยละ 2.13 % 7.45 % 8.51 % 7.45 % 6.38 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
323
จำนวน(คน) 14 21 1 18 16 253
ร้อยละ 4.33 % 6.50 % 0.31 % 5.57 % 4.95 % 78.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
137
จำนวน(คน) 4 5 21 13 6 88
ร้อยละ 2.92 % 3.65 % 15.33 % 9.49 % 4.38 % 64.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 554 คน
จำนวน(คน) 20 33 30 38 28 405
ร้อยละ 3.61 % 5.96 % 5.42 % 6.86 % 5.05 % 73.10 %

417 : 16 , 28 , 9 , 25 , 22 , 317...3.84 , 6.71 , 2.16 , 6.00 , 5.28 , 76.02 = 100 : 23.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 554 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90%

Powered By www.thaieducation.net