โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 1.79 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 4 5 8 9 13 86
ร้อยละ 3.20 % 4.00 % 6.40 % 7.20 % 10.40 % 68.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 4 6 10 9 13 139
ร้อยละ 2.21 % 3.31 % 5.52 % 4.97 % 7.18 % 76.80 %

181 : 4 , 6 , 10 , 9 , 13 , 139...2.21 , 3.31 , 5.52 , 4.97 , 7.18 , 76.80 = 42 : 23.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20%

Powered By www.thaieducation.net