โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 8 0 6 8 14
ร้อยละ 14.29 % 19.05 % 0.00 % 14.29 % 19.05 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 8 9 17 8 25 90
ร้อยละ 5.10 % 5.73 % 10.83 % 5.10 % 15.92 % 57.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 14 17 17 14 33 104
ร้อยละ 7.04 % 8.54 % 8.54 % 7.04 % 16.58 % 52.26 %

199 : 14 , 17 , 17 , 14 , 33 , 104...7.04 , 8.54 , 8.54 , 7.04 , 16.58 , 52.26 = 95 : 47.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.74%

Powered By www.thaieducation.net