โรงเรียนวัดสระแก้ว (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 13 14 10 6 0 52
ร้อยละ 13.68 % 14.74 % 10.53 % 6.32 % 0.00 % 54.74 %
ระดับประถมศึกษา
256
จำนวน(คน) 49 4 21 1 1 180
ร้อยละ 19.14 % 1.56 % 8.20 % 0.39 % 0.39 % 70.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
126
จำนวน(คน) 8 1 25 1 0 91
ร้อยละ 6.35 % 0.79 % 19.84 % 0.79 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 477 คน
จำนวน(คน) 70 19 56 8 1 323
ร้อยละ 14.68 % 3.98 % 11.74 % 1.68 % 0.21 % 67.71 %

351 : 62 , 18 , 31 , 7 , 1 , 232...17.66 , 5.13 , 8.83 , 1.99 , 0.28 , 66.10 = 119 : 33.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 477 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 32.29%

Powered By www.thaieducation.net