โรงเรียนวัดสระแก้ว (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พัสน์นันท์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 13 19 9 13 0 40
ร้อยละ 13.83 % 20.21 % 9.57 % 13.83 % 0.00 % 42.55 %
ระดับประถมศึกษา
259
จำนวน(คน) 53 6 24 2 0 174
ร้อยละ 20.46 % 2.32 % 9.27 % 0.77 % 0.00 % 67.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
128
จำนวน(คน) 10 1 23 1 0 93
ร้อยละ 7.81 % 0.78 % 17.97 % 0.78 % 0.00 % 72.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 481 คน
จำนวน(คน) 76 26 56 16 0 307
ร้อยละ 15.80 % 5.41 % 11.64 % 3.33 % 0.00 % 63.83 %

353 : 66 , 25 , 33 , 15 , 0 , 214...18.70 , 7.08 , 9.35 , 4.25 , 0.00 , 60.62 = 139 : 39.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 481 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 174 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17%

Powered By www.thaieducation.net