โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 1 6 0 3 32
ร้อยละ 6.67 % 2.22 % 13.33 % 0.00 % 6.67 % 71.11 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 20 15 10 8 6 54
ร้อยละ 17.70 % 13.27 % 8.85 % 7.08 % 5.31 % 47.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 23 16 16 8 9 86
ร้อยละ 14.56 % 10.13 % 10.13 % 5.06 % 5.70 % 54.43 %

158 : 23 , 16 , 16 , 8 , 9 , 86...14.56 , 10.13 , 10.13 , 5.06 , 5.70 , 54.43 = 72 : 45.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 45.57%

Powered By www.thaieducation.net