โรงเรียนวัดพลา (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.74 % 0.00 % 0.00 % 97.26 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 4 2 6 1 0 271
ร้อยละ 1.41 % 0.70 % 2.11 % 0.35 % 0.00 % 95.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
167
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 163
ร้อยละ 1.20 % 0.00 % 1.20 % 0.00 % 0.00 % 97.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 524 คน
จำนวน(คน) 6 2 10 1 0 505
ร้อยละ 1.15 % 0.38 % 1.91 % 0.19 % 0.00 % 96.37 %

357 : 4 , 2 , 8 , 1 , 0 , 342...1.12 , 0.56 , 2.24 , 0.28 , 0.00 , 95.80 = 15 : 4.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 524 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63%

Powered By www.thaieducation.net