โรงเรียนวัดเนินกระปรอก (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 8 2 9 7 7 62
ร้อยละ 8.42 % 2.11 % 9.47 % 7.37 % 7.37 % 65.26 %
ระดับประถมศึกษา
255
จำนวน(คน) 18 9 35 9 8 176
ร้อยละ 7.06 % 3.53 % 13.73 % 3.53 % 3.14 % 69.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 350 คน
จำนวน(คน) 26 11 44 16 15 238
ร้อยละ 7.43 % 3.14 % 12.57 % 4.57 % 4.29 % 68.00 %

350 : 26 , 11 , 44 , 16 , 15 , 238...7.43 , 3.14 , 12.57 , 4.57 , 4.29 , 68.00 = 112 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 350 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net