โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 10 8 3 1 1 59
ร้อยละ 12.20 % 9.76 % 3.66 % 1.22 % 1.22 % 71.95 %
ระดับประถมศึกษา
232
จำนวน(คน) 18 34 20 0 0 160
ร้อยละ 7.76 % 14.66 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 28 42 23 1 1 219
ร้อยละ 8.92 % 13.38 % 7.32 % 0.32 % 0.32 % 69.75 %

314 : 28 , 42 , 23 , 1 , 1 , 219...8.92 , 13.38 , 7.32 , 0.32 , 0.32 , 69.75 = 95 : 30.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25%

Powered By www.thaieducation.net