โรงเรียนวัดบ้านฉาง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
317
จำนวน(คน) 18 22 22 29 23 203
ร้อยละ 5.68 % 6.94 % 6.94 % 9.15 % 7.26 % 64.04 %
ระดับประถมศึกษา
1786
จำนวน(คน) 230 116 1028 73 165 174
ร้อยละ 12.88 % 6.49 % 57.56 % 4.09 % 9.24 % 9.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2103 คน
จำนวน(คน) 248 138 1050 102 188 377
ร้อยละ 11.79 % 6.56 % 49.93 % 4.85 % 8.94 % 17.93 %

2103 : 248 , 138 , 1050 , 102 , 188 , 377...11.79 , 6.56 , 49.93 , 4.85 , 8.94 , 17.93 = 1726 : 82.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1726 คน คิดเป็นร้อยละ 82.07%

Powered By www.thaieducation.net