โรงเรียนวัดมาบชลูด (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 4 4 4 12 6 72
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 3.92 % 11.76 % 5.88 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
318
จำนวน(คน) 28 8 19 24 22 217
ร้อยละ 8.81 % 2.52 % 5.97 % 7.55 % 6.92 % 68.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 420 คน
จำนวน(คน) 32 12 23 36 28 289
ร้อยละ 7.62 % 2.86 % 5.48 % 8.57 % 6.67 % 68.81 %

420 : 32 , 12 , 23 , 36 , 28 , 289...7.62 , 2.86 , 5.48 , 8.57 , 6.67 , 68.81 = 131 : 31.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 420 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 31.19%

Powered By www.thaieducation.net