โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
257
จำนวน(คน) 4 10 6 0 0 237
ร้อยละ 1.56 % 3.89 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 92.22 %
ระดับประถมศึกษา
626
จำนวน(คน) 20 19 26 2 0 559
ร้อยละ 3.19 % 3.04 % 4.15 % 0.32 % 0.00 % 89.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
225
จำนวน(คน) 3 6 5 0 0 211
ร้อยละ 1.33 % 2.67 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 93.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1108 คน
จำนวน(คน) 27 35 37 2 0 1007
ร้อยละ 2.44 % 3.16 % 3.34 % 0.18 % 0.00 % 90.88 %

883 : 24 , 29 , 32 , 2 , 0 , 796...2.72 , 3.28 , 3.62 , 0.23 , 0.00 , 90.15 = 87 : 9.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 9.12%

Powered By www.thaieducation.net