โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
268
จำนวน(คน) 26 34 15 48 11 134
ร้อยละ 9.70 % 12.69 % 5.60 % 17.91 % 4.10 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
941
จำนวน(คน) 50 119 79 128 97 468
ร้อยละ 5.31 % 12.65 % 8.40 % 13.60 % 10.31 % 49.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
409
จำนวน(คน) 18 37 54 46 26 228
ร้อยละ 4.40 % 9.05 % 13.20 % 11.25 % 6.36 % 55.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1618 คน
จำนวน(คน) 94 190 148 222 134 830
ร้อยละ 5.81 % 11.74 % 9.15 % 13.72 % 8.28 % 51.30 %

1209 : 76 , 153 , 94 , 176 , 108 , 602...6.29 , 12.66 , 7.78 , 14.56 , 8.93 , 49.79 = 607 : 50.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1618 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 788 คน คิดเป็นร้อยละ 48.70%

Powered By www.thaieducation.net