โรงเรียนวัดธรรมสถิต (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 6 4 6 4 35
ร้อยละ 3.51 % 10.53 % 7.02 % 10.53 % 7.02 % 61.40 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 6 6 2 4 61
ร้อยละ 2.47 % 7.41 % 7.41 % 2.47 % 4.94 % 75.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 4 12 10 8 8 96
ร้อยละ 2.90 % 8.70 % 7.25 % 5.80 % 5.80 % 69.57 %

138 : 4 , 12 , 10 , 8 , 8 , 96...2.90 , 8.70 , 7.25 , 5.80 , 5.80 , 69.57 = 42 : 30.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net