โรงเรียนบ้านยายจั่น (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 7 12 4 4 0 39
ร้อยละ 10.61 % 18.18 % 6.06 % 6.06 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 11 14 51 3 1 151
ร้อยละ 4.76 % 6.06 % 22.08 % 1.30 % 0.43 % 65.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 297 คน
จำนวน(คน) 18 26 55 7 1 190
ร้อยละ 6.06 % 8.75 % 18.52 % 2.36 % 0.34 % 63.97 %

297 : 18 , 26 , 55 , 7 , 1 , 190...6.06 , 8.75 , 18.52 , 2.36 , 0.34 , 63.97 = 107 : 36.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 297 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 36.03%

Powered By www.thaieducation.net