โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 6 2 1 1 0 79
ร้อยละ 6.74 % 2.25 % 1.12 % 1.12 % 0.00 % 88.76 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 8 14 21 20 0 154
ร้อยละ 3.69 % 6.45 % 9.68 % 9.22 % 0.00 % 70.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
147
จำนวน(คน) 6 3 21 2 0 115
ร้อยละ 4.08 % 2.04 % 14.29 % 1.36 % 0.00 % 78.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 453 คน
จำนวน(คน) 20 19 43 23 0 348
ร้อยละ 4.42 % 4.19 % 9.49 % 5.08 % 0.00 % 76.82 %

306 : 14 , 16 , 22 , 21 , 0 , 233...4.58 , 5.23 , 7.19 , 6.86 , 0.00 , 76.14 = 73 : 23.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 453 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18%

Powered By www.thaieducation.net