โรงเรียนวัดตากวน (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
139
จำนวน(คน) 11 5 3 3 1 116
ร้อยละ 7.91 % 3.60 % 2.16 % 2.16 % 0.72 % 83.45 %
ระดับประถมศึกษา
388
จำนวน(คน) 21 12 13 5 2 335
ร้อยละ 5.41 % 3.09 % 3.35 % 1.29 % 0.52 % 86.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 527 คน
จำนวน(คน) 32 17 16 8 3 451
ร้อยละ 6.07 % 3.23 % 3.04 % 1.52 % 0.57 % 85.58 %

527 : 32 , 17 , 16 , 8 , 3 , 451...6.07 , 3.23 , 3.04 , 1.52 , 0.57 , 85.58 = 76 : 14.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 527 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 14.42%

Powered By www.thaieducation.net