โรงเรียนบ้านมาบตาพุด (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
407
จำนวน(คน) 22 18 41 40 43 243
ร้อยละ 5.41 % 4.42 % 10.07 % 9.83 % 10.57 % 59.71 %
ระดับประถมศึกษา
1576
จำนวน(คน) 62 28 253 90 145 998
ร้อยละ 3.93 % 1.78 % 16.05 % 5.71 % 9.20 % 63.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1983 คน
จำนวน(คน) 84 46 294 130 188 1241
ร้อยละ 4.24 % 2.32 % 14.83 % 6.56 % 9.48 % 62.58 %

1983 : 84 , 46 , 294 , 130 , 188 , 1241...4.24 , 2.32 , 14.83 , 6.56 , 9.48 , 62.58 = 742 : 37.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1983 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 742 คน คิดเป็นร้อยละ 37.42%

Powered By www.thaieducation.net