โรงเรียนบ้านหนองแฟบ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 40
ร้อยละ 8.16 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 12 10 17 4 0 128
ร้อยละ 7.02 % 5.85 % 9.94 % 2.34 % 0.00 % 74.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 16 10 22 4 0 168
ร้อยละ 7.27 % 4.55 % 10.00 % 1.82 % 0.00 % 76.36 %

220 : 16 , 10 , 22 , 4 , 0 , 168...7.27 , 4.55 , 10.00 , 1.82 , 0.00 , 76.36 = 52 : 23.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net