โรงเรียนวัดในไร่ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 8 0 8 0 0 67
ร้อยละ 9.64 % 0.00 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 15 0 34 0 0 191
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 14.17 % 0.00 % 0.00 % 79.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
179
จำนวน(คน) 4 0 27 0 0 148
ร้อยละ 2.23 % 0.00 % 15.08 % 0.00 % 0.00 % 82.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 502 คน
จำนวน(คน) 27 0 69 0 0 406
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 13.75 % 0.00 % 0.00 % 80.88 %

323 : 23 , 0 , 42 , 0 , 0 , 258...7.12 , 0.00 , 13.00 , 0.00 , 0.00 , 79.88 = 65 : 20.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 502 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12%

Powered By www.thaieducation.net