โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 21 11 3 8 2 40
ร้อยละ 24.71 % 12.94 % 3.53 % 9.41 % 2.35 % 47.06 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 42 48 69 22 22 197
ร้อยละ 10.50 % 12.00 % 17.25 % 5.50 % 5.50 % 49.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 485 คน
จำนวน(คน) 63 59 72 30 24 237
ร้อยละ 12.99 % 12.16 % 14.85 % 6.19 % 4.95 % 48.87 %

485 : 63 , 59 , 72 , 30 , 24 , 237...12.99 , 12.16 , 14.85 , 6.19 , 4.95 , 48.87 = 248 : 51.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 485 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 51.13%

Powered By www.thaieducation.net