โรงเรียนบ้านตะเกราทอง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 34
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 4 2 14 0 1 57
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 17.95 % 0.00 % 1.28 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 5 2 15 0 1 91
ร้อยละ 4.39 % 1.75 % 13.16 % 0.00 % 0.88 % 79.82 %

114 : 5 , 2 , 15 , 0 , 1 , 91...4.39 , 1.75 , 13.16 , 0.00 , 0.88 , 79.82 = 23 : 20.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net