โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 4 6 2 4 1 32
ร้อยละ 8.16 % 12.24 % 4.08 % 8.16 % 2.04 % 65.31 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 6 11 20 3 1 203
ร้อยละ 2.46 % 4.51 % 8.20 % 1.23 % 0.41 % 83.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
244
จำนวน(คน) 3 14 24 3 0 200
ร้อยละ 1.23 % 5.74 % 9.84 % 1.23 % 0.00 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 537 คน
จำนวน(คน) 13 31 46 10 2 435
ร้อยละ 2.42 % 5.77 % 8.57 % 1.86 % 0.37 % 81.01 %

293 : 10 , 17 , 22 , 7 , 2 , 235...3.41 , 5.80 , 7.51 , 2.39 , 0.68 , 80.20 = 58 : 19.80
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 537 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99%

Powered By www.thaieducation.net