โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 (สพป.ระยอง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รจนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 22 9 6 4 8 48
ร้อยละ 22.68 % 9.28 % 6.19 % 4.12 % 8.25 % 49.48 %
ระดับประถมศึกษา
382
จำนวน(คน) 51 48 24 27 86 146
ร้อยละ 13.35 % 12.57 % 6.28 % 7.07 % 22.51 % 38.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 479 คน
จำนวน(คน) 73 57 30 31 94 194
ร้อยละ 15.24 % 11.90 % 6.26 % 6.47 % 19.62 % 40.50 %

479 : 73 , 57 , 30 , 31 , 94 , 194...15.24 , 11.90 , 6.26 , 6.47 , 19.62 , 40.50 = 285 : 59.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 479 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 285 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50%

Powered By www.thaieducation.net